Regulamin Klubu Nasz Klient

Regulamin

Programu lojalnościowego Nasz klient

 

1. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym Nasz klient, zwanym dalej Programem, organizowanym przez Apia sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 66, NIP 5840450937, REGON 190309804, KRS 0000225553, zwaną dalej Organizatorem.

 2. Program lojalnościowy skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, spełniających warunek pełnoletniości, które wyrażą chęć uczestnictwa w Programie, zwanych dalej Uczestnikami.

 3. Prawo do przywilejów, wynikających z faktu uczestnictwa w Programie, przysługuje wyłącznie Uczestnikowi i nie może być przenoszone na inną osobę.

 

2. Uczestnictwo w Programie 

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest spełnienie poniższych warunków:

  1. zadeklarowanie chęci uczestnictwa w Programie,

  2. wypełnienie w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego,

  3. zaakceptowanie regulaminu Programu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji warunków Programu.

 2. Każdy, kto spełni warunki uczestnictwa w Programie, zostaje zarejestrowany w bazie Uczestników, co upoważnia go do uzyskiwania przywilejów wynikających z uczestnictwa w Programie, według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Każdemu Uczestnikowi zostaje przypisany unikalny numer identyfikacyjny o którym uczestnik jest informowany w momencie dokonywania rejestracji.

 4. Przystępując do programu Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i odbywa się przez podpisanie deklaracji na formularzu rejestracyjnym lub zaznaczenie odpowiedniego pola na stronach sklepu internetowego. Zgodę można w każdej chwili wycofać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji Administratorowi.

 5. Na wniosek Uczestnika może nastąpić zakończenie jego uczestnictwa w Programie. W tej sytuacji dane Uczestnika oraz formularz rejestracyjny zostaną usunięte z baz Organizatora.

 

3. Przywileje z tytułu uczestnictwa w programie 

 1. Aby skorzystać z przywilejów w sklepach stacjonarnych Organizatora Uczestnik musi poinformować sprzedawcę o fakcie uczestnictwa w Programie przed dokonaniem zakupu i podać sprzedawcy numer identyfikacyjny, lub dane osobowe wpisane na formularzu rejestracyjnym, pozwalające na identyfikację  Uczestnika w Programie.

 2. Aby skorzystać z przywilejów w sklepie internetowym Organizatora należy wpisać numer identyfikacyjny Uczestnika w odpowiednie pole podczas składania zamówienia. Pole znajduje się na stronie Koszyka.

 3. W ramach uczestnictwa w Programie Uczestnikowi przysługują następujące przywileje:

  1. rabat na zakup towarów w sklepach Organizatora opisany szczegółowo w punkcie 4 regulaminu.

  2. możliwość skorzystania z akcji promocyjnych organizowanych dla Uczestników Programu.

  3. inne przywileje oferowane przez Organizatora w czasie trwania Programu.

 

4. Rabat z tytułu uczestnictwa w Programie 

 1. Uczestnik programu otrzymuje możliwość uzyskania określonego procentowo rabatu na zakup towarów z oferty handlowej Organizatora, zwanego dalej Rabatem, którego wielkość zależy od wartości zakupów dokonanych przez Uczestnika w sklepach Organizatora.

 2. System informatyczny Organizatora umożliwia rejestrację dokonywanych przez Uczestnika zakupów i sumowanie ich wartości, a w następstwie przyznawanie Uczestnikowi Rabatu odpowiedniej wielkości.

 3. Rejestracji podlegają wszystkie towary zakupione u Organizatora, pod warunkiem, że przed dokonaniem zakupu Uczestnik poinformuje sprzedawcę o swoim uczestnictwie w Programie i poda dane umożliwiające identyfikację Uczestnika w Programie.

 4. Organizator codziennie, pomiędzy godziną 22:30 a 23:30 aktualizuje w systemie informatycznym wielkość przysługującego Uczestnikom Rabatu.

 5. Wielkość Rabatu może wynosić odpowiednio 5% lub 10% i jest przyznawana Uczestnikowi według niżej określonych kryteriów:

  1. 5% od momentu przystąpienia do Programu,

  2. 10% dla Uczestników, którzy przystąpili do Programu i od momentu przystąpienia dokonali zakupów u Organizatora na kwotę minimum 3000 zł.

 6. Rabat naliczany jest od ceny detalicznej towaru obowiązującej w momencie dokonywania zakupu przez Uczestnika.

 7. Rabat nie przysługuje na zakup towarów przecenionych i objętych wyprzedażą oraz nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi, chyba że Organizator postanowi inaczej.

 

5. Ochrona danych osobowych 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1, pkt a, RODO.

 2. Administratorem danych osobowych jest Apia sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 66, NIP 5840450937, REGON 190309804, KRS 0000225553.

 3. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Programu.

 4. Podanie danych osobowych przez osobę deklarującą chęć uczestnictwa w Programie jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do uczestnictwa w Programie.

 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Dane Uczestnika będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania danych tj. uczestnictwa w Programie Nasz klient.

 7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić poprzez złożenie przez Uczestnika dyspozycji osobiście, w siedzibie lub dowolnym oddziale Administratora, lub przy pomocy teleinformatycznych środków komunikacji, na podane dane kontaktowe Administratora.

 8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych powoduje zakończenie uczestnictwa w Programie.

 9. W przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Organizator zbiera dane osobowe na formularzu rejestracyjnym przeznaczonym do wypełnienia przez Uczestnika. Dane pozyskiwane w formie papierowej są następnie wprowadzane do systemu informatycznego Organizatora.

 11. Uczestnik może otrzymywać od Organizatora drogą elektroniczną wiadomości dotyczące wykonania obowiązków względem niego, w tym wynikających z przepisów prawa lub umów zawartych z Uczestnikiem. Organizator może również kontaktować się z Uczestnikiem  jeżeli będzie posiadał ważne powody dotyczące wykonania względem niego obowiązków przewidzianych niniejszym Regulaminem lub wynikających z przepisów prawa lub umów zawartych z Uczestnikiem.

 12. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej, Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie przesyłanie spersonalizowanej informacji handlowej.

 13. Odbiorcą danych mogą być podwykonawcy Administratora, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, również z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem, że dane państwo lub organizacja zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

 

6. Postanowienia końcowe 

 1. Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu w każdym momencie.

 2. Uczestnicy, którzy nabyli jakiekolwiek uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Programie przed dniem zmiany regulaminu, nie zachowują tych uprawnień, jeżeli nie są one zawarte zmienionym regulaminie.

 3. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu Organizator udostępni zmieniony tekst regulaminu na stronie internetowej www.apia.pl, w sklepach należących do Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. Lista sklepów Organizatora dostępna jest na stronie www.apia.pl.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, bez podawania przyczyn. Zakończenie lub zawieszenie Programu nie może powodować żadnych roszczeń z tego tytułu, ze strony Uczestnika.

 5. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator umieści stosowną informację w punktach sprzedaży i na stronie internetowej www.apia.pl, w terminie dwóch tygodni przed dniem zawieszenia lub zakończenia Programu.

 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28 lutego 2019 r.